Táto webová stránka používa cookies k zlepšovaniu našich služieb. Viac informácií

Obchodné podmienky

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁSILKOVÉHO PRODEJE společnosti KOSTKA - kolobka, s. r. o. se sídlem Hanušovice, Potůčník 449, PSČ 788 33, IČ : 277 86 790

I. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti společnosti KOSTKA ? kolobka, s.r.o. (dále jen prodávající) a kupujícího ? spotřebitele. Tyto obchodní podmínky neplatí pro prodej podnikatelům pro jejich podnikání.

II. Objednávání zboží

Kupující objednávají vybrané zboží na objednávce ? formuláři, který je k dispozici na e-shopu KOSTKA-kolobka.. V objednávce je nutno uvést povinné údaje, jako osobní údaje, doručovací adresu, kontaktní telefon, e-mailovou adresu, název vybraného zboží, počet kusů, způsob dopravy.

Zaměstnanec prodávajícího potvrdí přijatou objednávku prostřednictvím elektronické pošty, faxem nebo telefonicky. Pokud není možné osobu, která objednávku zaslala, kontaktovat, bude objednávka zrušena.

III. Dodací podmínky

Zboží je dodáváno prostřednictvím PPL, balné a poštovné hradí kupující. O odeslání objednaného zboží je kupující informován telefonicky nebo e-mailem. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit přepravní službě, včetně všech dokladů.

IV. Platební podmínky

Kupující objednává zboží za ceny dle nabídky prodávajícího. Potvrzením objednávky dochází k dohodě o ceně, době plnění a způsobu přepravy. Kupní cena je hrazena kupujícím podle sjednaných podmínek, v hotovosti při převzetí zboží, převodem na účet nebo v hotovosti při osobním převzetí zboží.

Předáním objednaného zboží kupujícímu a zaplacením kupní ceny dochází k uzavření kupní smlouvy o prodeji objednaného zboží za cenu uvedenou v nabídce prodávajícího, která je platná ke dni doručení objednávky prodávajícím. Kupní cena s příslušnou sazbou DPH je uvedena na daňovém dokladu ? faktuře. Faktura zároveň slouží jako dodací list. Vlastnické právo přechází na kupujícího úplným zaplacením vyfakturované kupní ceny. Pokud byla kupní cena zaplacena před dodáním zboží, pak vlastnické právo přechází až předáním a převzetím dodaného zboží.

V. Právo na odstoupení od smlouvy

Kupující má právo od uzavřené kupní smlouvy jednostranně odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14-ti kalendářních dnů od převzetí zboží od prodávajícího. V takovém případě je nutné písemné odstoupení od kupní smlouvy zaslat v této lhůtě prodávajícímu. Zakoupené zboží kupující doručí na své vlastní náklady. Pokud bude zboží nepoškozené a kompletní, prodávající zašle kupní cenu za zboží na účet kupujícího do 14ti dnů od doručení zboží. Pokud bude vrácené zboží poškozené nebo opotřebované, vyhrazuje si prodávající právo na náhradu způsobené škody, kterou je oprávněn jednostranně započíst oproti kupní ceně. V ostatním se řídí odstoupení od smlouvy § 53 a násl. obč. zákoníku.

VI. Záruční podmínky

Záruční doba činí 24 měsíců od převzetí koupeného zboží kupujícím. Reklamace vadného zboží je upravena Reklamačním řádem, na který tyto obchodní podmínky zcela odkazují. Reklamační řád je uveden na www.kostka-kolobka.eu.

VII. Ostatní ujednání

Odesláním vyplněné objednávky dává kupující prodávajícímu v souladu s ust. § 5 zák. č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů, na dobu neurčitou souhlas se zpracováním osobních údajů kupujícího (titul, jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa) v databázi prodávajícího pro jeho potřeby za účelem evidence smluv, účetní evidence a za účelem zasílání nových nabídek zboží. Prodávající se zavazuje, že k osobním údajům budou mít přístup pouze zaměstnanci, kteří se zavázali zachovávat mlčenlivost o osobních údajích.

VIII. Závěrečná ujednání

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, která vznikne v rámci zásilkového prodeje mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující tyto obchodní podmínky akceptuje v plném rozsahu a bez výhrad zasláním své objednávky prodávajícímu.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.7.2011 a jsou platné do jejich odvolání nebo změny. Právní vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí právním řádem České republiky.